Trivsel

Om du har frågor
Om du har några frågor angående ditt boende, föreningen, fastigheten etc är du välkommen att skicka kontakta styrelsen.

Vårt hus
Tänk på och vara rādd om och väl vårda vårt hus. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen.

Adress
Adressen till din lägenhet är Teknologgatan 9, trapphus A-D, våning bv - 3 tr. Postnumret är 11 3 60 Stockholm. Församlingen som du tillhör heter Adolf Fredrik. Ditt lägenhetsnummer framgår av skylten som sitter strax ovanför ytterdörren.

Utrymmen
De utrymmen du disponerar inne i fastigheten är innanför lägenhetens ytterdörr och i ett förråd i källaren märkt med lägenhetens nummer. Utanför dessa utrymmen - i bland annat trapphusen, i porten och i källaren - är det inte tillåtet att placera bohag, cyklar, sopor, returpapper eller liknande. Det finns gemensamma kallarutrymmen där det är tillåtet att snickra, måla mm. Nyckeltill dessa utrymmen finns att låna av styrelsen.

Nycklar och kod
Nycklar till fastighetens port mot gatan (samma nyckel går till källaren) och ska överlämnas av tidigare lägenhetsinnehavare. Föreningen tillhandahåller inga nycklar i övrigt. För att låsa upp porten dagtidska en 4-siffrig kod anges på portapparaten utanför porten. Nattetid öppnas porten endast med nyckel. Kod låset är avsett för boende i fastigheten och koden får inte lämnas ut till obehöriga.

Namnskyltar
Namnskyltar till namntavlan i porten och till din lägenhesdörren kommer att beställas och monteras av styrelsen. Detta sker så snart du lämnat in underlaget för beställning. Andra typer av namnskyltar än de som bostadsföreningen har godkänt får inte monteras.

TV-kanaler och brendband
TV-kanaler finns tillgängliga via stjärnnät (kanal 1, 2 samt 4), Kabel-TV går att beställa från Comhem och bekostas av varje enskild medlem. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
Bredband finns tillgängligt via fastighetens kabelTV nät, kabelTV-modem beställs från Comhem.
Alternativt kan telefonnätet användas, ADLS-modem bestalls från t.ex Telia.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska se till att dessa inte stör andra medlemmar samt inte förorenar inne- eller utanför fastigheten.

Sopor och återvinning


Hushållsavfall:
Väl förpackade hushållssopor ska läggas i fastighetens soptunnor i sophuset på gården. Soptunnorna töms regelbundet på föreningens uppdrag. Övriga sopor, grovsopor etc får varje enskild medlem själv svara för borttransport av och dessa får inte placeras i fastighetens sophus, i källare, på vinden eller någon annanstans i eller utanför fastigheten.
Returpapper:
I sophuset på gården finns en särskild tunna för returpapper. Det är endast avsedd för papper och inte för kartonger eller liknande. Returpapperstunnan töms regelbundet på föreningens uppdrag.
Återvinningsavfall:
Sopstation för återvinningsbara sopor såsom plast, glas, tidningar, metall burkar och kartong- och pappförpackningar finns nära fastigheten, antingen på Upplandsgatan eller Kungstensgatan. Karta över övriga stationer
Grovsopor:
Närmaste stationer för grovsopor hittar du i Bromma(Linta Gårdsväg 16),  Enskede (Bussens Väg 2) och lista på återvinningscentraler i Stockholm.
Behöver du hjälp med bortforsling kontakta SITA på 08-519 333 60
Ibland ordnar föreningen hämtning av grovsopor i samband med en städdag. Om medlemmarna då har möjlighet att lämna grovsopor för hämtning meddelar styrelsen det innan städdagen äger rum.
Fastighetsskötsel
Golven i trapphusen och entrén städas två gånger per månad av en stādfirma, Varje vår och höst har föreningen en städdag då medlemmarna hjälps åt att tvätta väggar, fönster och lampor i trapphus och entré, storistāda i tvättstugan och på gården. Föreningen har inte någon extern fastighetsskötare utan det är varje medlems ansvar att hjälpa till att hålla ordning i och omkring fastigheten. Föreningen ansvarar själv för snöröjningen och det åligger medlemmarna att skotta väg till sophuset och gårdshusen. Om glödlampor i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus eller i källaren behöver bytas finns det glödlampor för detta ändamål i städutrymmet i tvättstugan. 
Gården

Gården och foreningens utemöbler och grill får användas av alla medlemmar, Det är viktigt att den som använt dessa ser till att de är ordentligt rengjorda efteråt till nästa användare. För fimpar och liknande finns särskilda kārl utställda. Det är inte tillåtet att fimpa på gården eller i planteringarna,

Tvättstugan
Tvättstugan får bokas vardagar 07.00 - 21.00 och lördagar och söndagar 09.00—21.00. Bokningar görs på särskild lista i tvārtstugan. Efter klockan 2100 stängs strömmen till maskinerna av och den sätts igång när tvättstugan återigen är bokningsbar följande dag.
Bokad tvättid ska tas i anspråk inom en timme. Därefter är det fritt för övriga medlemmar att boka ej utnyttjad tid.
Efter användandet ska maskiner och arbetsytor torkas av, tvättmedelsfack och luddfilter rengöras och golven ska sopas och torkas av. Vid behov ska sopsäcken tömmas och i övrigt ska tvättstugan lämnas i ett skick som är trevligt att möta för nästa person som ska tvätta.
Om fel uppstår på maskinerna ska styrelsen meddelas så att reparatör kan tillkallas så snart som möjligt. Lägg även en lapp på berörd maskin med information till övriga medlemmar.

El och gas
Glöm inte att anmäla flytt till din leverantör. Mätarplats för el finns angiven på elcentralen i lägenheten (exempelvis F4) och denna beteckning ska anges vid anmälan.
Avläsning av el utförs av elleverantören.
Föreningen ansvarar för alla elstammar fram till respektive lägenhet. Kontakta styrelsen om du har problem med elförsörjningen och felet kan ligga utanför din lägenhet. Vid elarbeten är det endast tillåtet att anlita behörig elektriker, Nyckel till fastighetens elskåp kan vid behov lånas av styrelsen.
Huvudkran till gasledningen finns i forenings lokalen i källaren,
Fortum Kundservice (flytta eller teckna nytt avtal): 020-460000
Felanmälan och information om strömavbrott: 020-441100
Vidmistānktgalācka:08-6660190

Vatten och avlopp
Föreningen ansvarar för alla vatten och avloppsstammar. Det är inte tillåtet att göra några arbeten eller ingrepp på dessa utan föreningens tillstånd, i annat fall är medlemmen ansvariga för eventuella skador som uppstår. Se vidare under avsnittet "renovering".
Vid fel som inte är akuta ska styrelsen kontaktas så att reparatör kan tillkallas så snart som möjligt.
Vid akuta skador på vatten- eller avloppsledningar ska Rörjouren kontaktas på telefonnummer 6502950.
Huvudvattenkranen är belāgen i det låsta pannrummet i källaren, nyckel finns att låna av styrelsen.

Ventilation
Fastighetens ventilation bygger på så kallat "självdrag". Det innebär att det inte är tillåtet att montera någon typ av elektrisk fläkt med anslutning till ventilationsstam. Det är alltså inte tillåtet att montera någon "paxfläkt" eller liknande i badrum. Det är inte heller tillåtet att montera någon fläkt annat än av typen "kolfilter — utan anslutning till ventilationsstam" i kök

Brandskydd
Brandskyddsmyndigheten har meddelat totalt eldningsförbud i hela fastigheten. Det innebär att kakelugnar och andra eldstäder inte får användas. Det är inte heller tillåtet att använda eld eller röka i fastighetens trapphus eller i källaren.
Bostadsföreningen har försett varje lägenhet med en brandvarnare och nya medlemmar ombeds att underteckna bifogade förbindelse och lämna den i föreningens brevlåda i entrén.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Detaljer omkring detta beskrivs i stadgarna. En särskild försäkring för bostadsrätter är ett bra skydd om olyckan är framme.

Renovering

Föreningen ansvarar för alla elstammar fram till respektive lägenhet och för samtliga vatten och avloppsstammar. Föreningen är mycket noga med att det som görs i lāgenhetema utförs på ett fackmässigt sätt. Vår målsättning är att bespara både föreningen och den enskilde medlemmen framtida bekymmer och kostnader i form av t ex vattenskador.

Vid renovering ska allt arbete med stamledningar och våtutrymmen utföras av auktoriserad personal. Ändringar av ledningar eller bärande konstruktioner kräver bygganmälan. Och du måste begära tillstånd av styrelsen innan arbetet påbörjas, Föreningen konsulter är SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) i byggtekniska frågor och vid slutbesiktningar av utförda arbeten. En slutbesiktning betalas av den enskilde medlemmen som gjort ombyggnaden.


Andrahandsuthyrning

För föreningen finns det skäl att begränsa antalet

andrahandsuthymingar. Alltför många andrahandsuthyrningar innebär att föreningen får svårt att fungera. Följande bestämmelser gäller andrahandsuthyrning:

  1. Andrahandsuthyrning regleras i Bostadsrättslagen (SFS 1991:614), Av lagen framgår att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand III annan Noor självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke
  1. Enligt Bostadsrättslagen ska beaktansvärda skäl finnas. Beaktansvärda skäl kan vara exempelvis arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier som behövs för arbetet, eller sjukdom. Ett tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden krävs dock alltid.
  1. Tillståndet att hyra ut i andra hand kan tidsbegränsas, Styrelsen kan ge tillstånd för en kortare Period med hänsyn till de skäl som andelsägaren uppger. Enlig SBC:s rekommendationer behöver skälen till andrahandsuthyrning vara starkare ju längre tid medlemmen önskar upplåta lägenheten.

I samband med andrahandsuthyrning ska föreningen boka en tid och träffa medlemmen och andrahandsuthyraren för att gå igenom ordningsregler och visa gemensamma utrymmen.


Om regler inte följs

Om föreningens gemensamma ordningsregler inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta ifall du ska få bo kvar. Om en medlem trots påpekande inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.


Om säkerhet

Kontrollera att ytterporten i lägenheten går i lås när du gått in eller ut.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Lämna inte vinds- eller källardörra öppna eller olåsta.

Var försiktig med eld.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare, närmare information lämnas av styrelsen.

Håll portar och våningsplan fria av brandsäkerhetsskäl.

Meddela grannar eller styrelse om du är bortrest under längre tid Vintertid måste alla hjälpas åt att hålla utkik efter istappar och snö från taket och vid fara meddela styrelsen om behov av snö- och isröjning.


Om hänsyn

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, vind och tvättstuga.

Föreningens ordningsregler syftar till värna om den allmänna trivseln och skapa tydliga ramar som gör att alla vet vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Det är viktigt att inte störa grannarna. Det är extra angeläget på vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

Fastigheten är lyhörd och man bör därför undvika flyttning av möbler, hög musik, reparationer av olika slag samt att köra tvätt- och diskmaskin under denna tid. Har du fest informera grannarna i god tid! Om du upplever din granne som störande är det enklaste att ringa på eller lägga en lapp i brevlådan. Om det trots återkommande påpekanden inte skett någon förändring är du välkommen att, i första han skriftligen kontakta styrelsen.