Organisation

Föreningen och styrelsen


Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till din bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot övriga medlemmar. Det finns ingen extern styrelse och ansvaret för för fastigheten åligger därför den enskillda medlemmen.  


Styrelsens uppdrag består i att ansvara för föreningens organisation, ordningsregler samt förvaltning av föreningens angelägenheter. I den löpande driften av fastigheten ingår bland annat budgetuppföljning, hantering av fakturor, överlåtelser, pantsättningar och inkommande post. Den löpande bokföringen och faktureringen av avgifter har föreningen gett i uppdrag till SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) att sköta. I samarbete med SBC tar styrelsen fram budget för kommande år samt underlag till årsredovisningen. SBC lämnar regelbundet ekonomiska rapporter under året vilka stäms av utifrån budgeten. I förvaltningsansvaret ingår även att åtgärda fel och skador samt planera det löpande underhållet av fastigheten.


Att arbeta i styrelsen är ett helt ideellt uppdrag. Man behöver inte vara "expert" för att arbeta i styrelsen, det räcker långt att arbeta för det gemensamma bästa. De prioriteringar styrelsen gör styrs till största delen av underhållsplanen och naturligtvis av saker som löpande händer i föreningen och dess fastighet. Utvecklingsprojekt av olika slag kräver ibland insatser från övriga medlemmar. Initiativ och engagemang från
medlemmarna är därför betydelsefulla.


Det är alla vi medlemmar som gemensamt utgör och skapar foreningen. Vi avgör också hur både fastigheten och stämningen i föreningen ska utvecklas.
För kontakuppgifter till styrelsen klicka här